Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Sławków

Stan zobowiązań i płatności

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych o stanie zobowiązań związanych z wywozem odpadów lub też zapłacić za nie należy przejść na zakładkę Twoje dane i zalogować się do systemu.

Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajduje się odnośnik do elektronicznego formularza deklaracji, które zostały udostępnione przez Gminę.Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku:

•    za styczeń 2022 r. do 10 luty 2022 r.

•    za luty 2022 r. do 10 marzec 2022 r.

•    za marzec 2022 r. do 10 kwiecień 2022 r.

•    za kwiecień 2022 r. do 10 maj 2022 r.

•    za maj 2022 r. do 10 czerwiec 2022 r.

•    za czerwiec 2022 r. do 10 lipiec 2022 r.

•    za lipiec 2022 r. do 10 sierpień 2022 r.

•    za sierpień 2022 r. do 10 wrzesień 2022 r.

•    za wrzesień 2022 r. do 10 październik 2022 r.

•    za październik 2021 r. do 10 listopad 2022 r.

•    za listopad 2022 r. do 10 grudzień 2022 r.

•    za grudzień 2022 r. do 10 styczeń 2023 r.


Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.04.2021 r. dla nieruchomości zamieszkałych:

- 33 zł od osoby na miesiąc za odpady segregowane;
- 66 zł od osoby na miesiąc stawka podwyższona;
- 2,00 zł ulga za osobę w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Burmistrz Miasta Sławkowa uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 r.,w celu usprawnienia i zautomatyzowania procesu ewidencjonowania wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,w Urzędzie Miasta wprowadzono System Identyfikacji Masowych Płatności - SIMP.Logo Uni Europejskiej z opisem