Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Sławków

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Sławkowa jest Gmina Sławków, reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą Urzędu przy ul. Rynek 1,
41-260 Sławków.
tel. 32 293 15 52,
e-mail: um@slawkow.pl.
adres www: https://bip.slawkow.pl
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@slawkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji użytkownika i dostępu do wybranych usług udostępnionych na strefie usług elektronicznych – portalu eUrząd – Miasta Sławków.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu wycofania zgody.
7.    W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje niemożność korzystania z pełnej funkcjonalności portalu przewidzianych dla jego użytkowników.
10.    Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 


Logo Uni Europejskiej z opisem